KLASIK Interier, s.r.o.

          Firma KLASIK interiér je výrobnou a obchodnou spolo?nos?ou. Hlavný výrobný program tvorí výroba interiérových prvkov pre všetky obchodné zariadenia. Jedná sa o zákazkovú výrobu atypických ú?elových sú?astí Vašich interiérov z dreva a drevených komponentov, ako aj o výrobu sériových štandardizovaných prvkov ako sú regále, zápultia, predajné pulty a pod. VeÄ?ou výhodou je možnos? komplexného zariaďovania predajní tohoto charakteru na kľú?, pri?om ostatné vybavenie ako napr. mraziarenské a chladiarenské zariadenia, pokladni?né boxy a ostatné rôzne príslušenstvo sú dodávané v kooperácií s inými firmami formou subdodávok s veľkou možnos?ou výberu uvedených komponentov. Výnimkou nie sú reštaura?né a barové zariadenia, bufety, recepcie, kluby, kancelárske a bytové priestory.

   1. krok:  Osobné  stretnutie   so   zákazníkom  a  nasledovné  prediskutovanie  danej                     zákazky. 

 

 

 

   2. krok:  Návrh    dispozi?ného   (pôdorysného)   riešenia   priestorov    vo    viacerých                     variantách v programe CorelDRAW.

 

 

 

   3. krok:  Po vybratí najvhodnejšieho dispozi?ného riešenia nasleduje 3D vizualizícia                     zariaďovaných priestorov v programe TurboCAD.

 

 

 

   4. krok:  Po odsúhlasení 3D pohľadov prichádza na rad samotná realizácia zákazky,                     ktorá pozostáva z výroby a následnej montáži zariadení.